Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc nhà đầu tư thực hiện thay đổi một hoặc một số nội dung của giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Ý nghĩa của điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục cần thiết để nhà đầu tư được phép thực hiện các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giúp nhà đầu tư:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
 • Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án đầu tư

Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi về tên, địa chỉ của nhà đầu tư
 • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi về địa điểm thực hiện dự án
 • Thay đổi về vốn đầu tư
 • Thay đổi về điều kiện đầu tư
 • Thay đổi về thời hạn hoạt động của dự án
 • Thay đổi về hợp đồng BCC

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
 • Các tài liệu chứng minh nội dung thay đổi

Trình tự thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:

 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.
 2. Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư.
 4. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nhà đầu tư có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật, lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là 1.000.000 đồng.

Thời hạn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của pháp luật, thời hạn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư theo quy định của luật khác

Đối với dự án đầu tư theo quy định của luật khác, việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện theo quy định của luật đó.

Kết luận

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục cần thiết và quan trọng đối với nhà đầu tư. Việc hiểu rõ các quy định của pháp luật về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện thủ tục này một cách nhanh chóng và thuận lợi.